نقش مکان‌های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه‌های روباز منطقه 2 تهران

کرامت اله زیاری؛ ملیکا نظامی؛ اجمد پوراحمد

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 35-74

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.55428.1251

چکیده
  مکان‌های سوم شهری، معرف مکان‌هایی هستند که مردم را بدون برنامه‌ریزی، ناگهانی و خلاقانه و در جهت ساخت اجتماع، دورهم جمع می‌کنند. کافه‌های روباز شهری با در نظر گرفتن فرم باز خود، با انشعاب از فضای معماری دارای فصل مشترکی با فضای‌شهری و منظر میانی هستند. هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم شکل‌گیری مکان‌سوم در فرم کافه‌های روباز و اهمیت ...  بیشتر