تبیین نقش مکان های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری (نمونه موردی: کافه های روباز شهری منطقه 2 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری پردیس بین المللی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مکان های سوم شهری، معرف مکان هایی هستند که مردم را بدون برنامه‌ریزی‌، ناگهانی و در جهت ساخت اجتماع، دور هم جمع می‌کند. کافه‌های روباز شهری با در نظر گرفتن فرم باز خود با انشعاب از فضای معماری دارای فصل مشترکی با فضای شهری و منظر میانی است. هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم شکل‌گیری مکان‌سوم در فرم کافه های روباز و اهمیت اجتماع پذیری در بافت شهری است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی بوده و شیوه گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و پیمایشی است. در پژوهش حاضر بعد از تبیین چارچوب مفهومی و با استفاده از ابزار تحقیق شامل مشاهده و حضور، ابتدا تعدادی پرسشنامه با تعدادی گویه‌هایی مشخص، به شیوه محقق ساخت در قالب طیف لیکرت با توجه به میانگین جمعیت منطقه 2 تهران، تدوین و نیز جهت ارزیابی برخی از متغیر‌ها نیز، به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و غیراحتمالی توزیع و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشانگر اهمیت بالای مکان های سوم شهری نظیر کافه های روباز است که با توجه به این یافته ها کافه های مورد بررسی در مواردی که متغیر های مانند تعاملات اجتماعی در سه شکل خود در اولویت اول و نیز کیفیات زیبایی شناسی، انعطاف پذیری فضا، دسترسی و نیز خدمات در اولویت دوم نمرات بالایی را دریافت کرده اند دارای وضعیت مناسب تری بوده و نیز زمانی که متغیر های پویایی، فعالیت و راحتی حد وسط را داشته اند، متغیری نظیر اقلیم و حفاظت بیشترین تاثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation the role of third places in the socialization of urban districts (Case study: Urban open-air cafes in Tehran district 2)

نویسندگان [English]

  • Keramatilah Ziyari 1
  • Melika Nezami 2
  • Ahmad Pourahmad 3
1 Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D of Geography and Urban Planning, Internationa Campus, University of Tehran. Tehran. Iran
3 Professsor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Third places become one of the places of their lives by creating social equality by leveling the environmental conditions and creating a popular atmosphere, creating common habits and offering psychological support to individuals The purpose of this study is to " Explanation the concept of the formation of the third place in the form of urban open-air cafes and the importance of socialization in the urban fabric.". The present study is analytical-descriptive and in terms of aim, is evaluative and ultimately applied. The method of data collection is library and survey. In In the present study, after explaining the conceptual framework and using research tools including observation and presence, first a number of questionnaires with a number of specific items, researcher-made in the form of Likert spectrum according to the average population of Tehran Region 2, and to evaluate some The variables were distributed by simple and non-probabilistic random sampling method and analyzed using SPSS software. According to these findings, the studied cafes have a situation in cases where variables such as social interactions in their three forms in the first place and also the qualities of aesthetics, flexibility of space, access and services in the second place have received high scores. It was more appropriate and also when variables such as dynamics, activity and comfort were moderate, variables such as climate and protection had the greatest impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third place
  • urban open-air café
  • urban fabric
  • socialization
  • Social Interactions