توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با گذر از رویکرد نیازمبنا به دارایی مبنا؛ (موردکاوی محله فرحزاد تهران)

رضا خیرالدین؛ علیرضا صلاحی مقدم

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 29-58

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59544.1304

چکیده
  رویکردهای ساماندهی اسکان‍های غیررسمی بر نیازهای سکونت گاه‍ها، یعنی تفکر تأمین نیاز و خدمات متمرکز بوده و توجه کمتری به سرمایه‍ها و توانمندی‍های ساکنان این سکونت‍گاه‍ها شده است. لذا رویکردهای توسعه مبتنی بر اجتماعات محلی در بین برنامه ریزان رواج یافته است. در سیاست توسعه دارایی مبنا، توسعه بر پایه سرمایه‍های محلی و با ...  بیشتر