بررسی آسیب‌های توسعه میان‌افزا در بافت‌های میانی شهرها با کاربست مدل معادلات ساختاری (نمونه موردی: محله کوچه مشکی در شهر زنجان)

نجما اسمعیل پور؛ فاطمه اسمعیل پور؛ زهرا رسولی

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، ، صفحه 87-126

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.57325.1268

چکیده
  در نبرد توسعه پایدار و رفاه، دستیابی به الگوی رشد فشرده بعنوان کلید حفاظت از زمین محسوب می‌شود. نوسازی شهری که بعنوان پاسخ مناسب برای مشکلات بافت‌های میانی است، از سیاست میان‌افزایی در بازسازی و نوسازی بافت‌ها بهره می‌برد. با وجود اثرات مثبت این الگوها ‌ بر پایداری، در صورت عدم اجرای اصولی آنها، پیامدهای منفی ازجمله عدم رضایت ...  بیشتر