بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده

فرزانه قاسمی؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلی زاده؛ سکینه شاهی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، ، صفحه 157-188

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.58213.1282

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف طراحی الگویی برای ایجاد شهر یادگیرنده با محوریت دانشگاه در کلان‌شهر اهواز انجام‌ شده است. پژوهش از نوع مطالعات کیفی به روش داده بنیاد است. جامعۀ آماری شامل استادان دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناسان و مدیران شهرداری کلان‌شهر اهواز بوده و روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر ...  بیشتر