برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
چگونگی پیاده‌سازی TOD در شعاع عملکردی ایستگاه‌های مترو، نمونه مطالعاتی: ایستگاه مترو منیریه تهران

حمیدرضا صارمی؛ پیمان امیدی

دوره 8، شماره 25 ، تیر 1402، ، صفحه 155-194

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.58566.1286

چکیده
  کلانشهر تهران در سده گذشته با افزایش حدود بیست برابری جمعیت روبرو شده است، ازاین‌رو دچار مشکلات ترافیکی در غالب روزهای سال است. یکی از الزامات کاهش ترافیک، کاهش سهم سفرهای درون‌شهری با خودرو شخصی و تغییر به سایر مدهای حمل‌ونقلی است که این الگو در توسعه مبتنی بر حمل‌و‌نقل عمومی به‌عنوان یک راهکار مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین ...  بیشتر