اثرسنجی پروژههای هوشمندسازیِ شهرداری منطقۀ 2 تهران

اسماعیل جهانی دولت آبادی؛ رحمان جهانی دولت آباد

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 59-94

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.60301.1315

چکیده
  مطالعه حاضر با هدفِ اثرسنجیِ پروژه‍های هوشمند شهرداری منطقه 2 تهران به انجام رسیده است. در این مطالعه میزان اثربخشیِ پروژه‍های هوشمند در قالب مدلِ اثرسنجیِ کرک‍پاتریک انجام گرفته است. روشِ مورد استفاده، پیمایش؛ جامعۀ آماری، شهروندان بالای 15 سالِ منطقۀ 2 تهران؛ حجم نمونه 450 نفر و روش نمونه‍گیری خوشه‍ای بوده است. یافته‍های ...  بیشتر