ارزیابی توزیع فضایی شاخص‌های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان

کرامت اله زیاری؛ احمد حاتمی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 49-82

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62417.1362

چکیده
  این پژوهش به بررسی وضعیت ابعاد شاخص‌هایی خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر روش‌های کتابخانه‌ای و اسنادی است. به‌طورکلی این پژوهش بر اساس دو هدف اصلی بنیان نهاده شده است هدف اول پژوهش استخراج عوامل و شاخص‌های اثرگذار و کلیدی در خلاقیت شهرهای استان هرمزگان و هدف دوم دستیابی ...  بیشتر