تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه‌ساز بر گسترشِ تقاضا برای سکونت در مسکن کوچک‌مقیاس در کلان‌شهرها: بررسی دیدگاه ساکنینِ محدوده نوابِ شهر تهران

یاسر رحمانیانی؛ اصغر محمدمرادی؛ حمیرا عسگری

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، ، صفحه 67-103

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.60595.1324

چکیده
  مساحت مسکن بر گسترش و سکونت افراد به خصوص در واحدهای کوچک‌مقیاس است. گسترش مسکن‌کوچک در کلان‌شهرها در ارتباط با حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی است. این پژوهش سعی در شناسایی و اولویت‌بندیِ میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه سازِ رشد مسکن کوچک‌مقیاس برای سکونت دارد. پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی در استخراج شاخص‌ها و گردآوری ...  بیشتر