سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران

سیدزین العابدین حسینی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 109-150

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61634.1350

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران دری یک دوره پنج ‌ساله 1390 الی 1395 انجام پذیرفته است (مطالعه‌ای که از زمان شکل‌گیری این منطقه نوپا و درحال‌توسعه شهر تهران دریک دوره زمانی مشخص انجام نپذیرفته است)، بدین منظور بر اساس نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و نیز پژوهش‌های موردی در چارچوب هدف مذکور؛ علاوه ...  بیشتر