واکاوی روند استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران

علی محمدزاده؛ امین سیدنصرتی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1399، ، صفحه 85-108

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61373.1333

چکیده
  امروزه، دانش سازمانی، به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه هر سازمانی مطرح است. استقرار مدیریت دانش، منجر به تحول سازمانی شده و بهره‌وری سازمانی افزایش می‌یابد. اهمیت این موضوع برای شهرداری‌ها که عملکرد آن‌ها به‌طور مستقیم با افزایش رفاه شهروندان و کیفیت زندگی شهری ارتباط دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. شهرداری تهران از سال‌ها پیش، ...  بیشتر