تحلیل ساختار فرمی مسیریابی در فضاهای مجتمع‌های مسکونی بر اساس نظریه نحو فضا (مطالعه موردی: مجتمع مسکن مهر فاز 3 شهر پردیس تهران)

سید تاج الدین منصوری؛ اسماعیل ضرغامی

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61412.1340

چکیده
  چگونگی مسیریابی در محوطه مجتمع‌های مسکونی، موضوع مهمی برای طراحی معماری این‌گونه فضاها است. مسیری که محور دید و خوانایی بیشتری را برای انسان ایجاد نماید، می‌تواند مسیری بهینه باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ساختار فرمی مسیریابی در فضای مجتمع‌های مسکونی بر اساس نظریه نحو فضا است. در این پژوهش، یک توصیف ساختاری از رفتار محیطی ...  بیشتر