کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران

سپیده خوش بین؛ مژگان زعیم دار؛ رکسانا موگوئی؛ رخشاد حجازی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61448.1342

چکیده
  امروزه مطالعه درباره علل مؤثر بر بروز رفتار محیط‍زیست‍گرایانه یکی از موضوعات مهم در روان‍شناسی و جامعه‍شناسی محیط‍زیست است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قوانین و سیاست‍های موجود از دیدگاه دو گروه شهروندان و مدیران اجرایی حوزه محیط‍زیست شهرداری تهران در بروز رفتارهای محیط‍زیست‍گرایانه است. بر این اساس عوامل درونی و بیرونی ...  بیشتر