شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی

روح اله شهیدی پور؛ الهام سنگی؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا کرمی؛ علی جعفری شهرستانی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، ، صفحه 51-87

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61510.1346

چکیده
  فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها، یکی از علل اصلی عدم تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های آن‌ها به شمار می‌آید.آسیب‌شناسی رویه‌های ارزیابی گذشته شهرداری تهران نشان می‌دهد تعداد بالای شاخص‌ها، کیفی بودن نحوه سنجش آن‌ها و برخورداری از رویکرد سنتی باعث عدم تحقق هدف اصلی ارزیابی بوده است.هدف از این پژوهش، بیان روش تدوین و اولویت‌بندی ...  بیشتر