برساخت سویه‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی و شناسایی آسیب‌های زیست پذیری شهرستان هویزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مرضیه شهریاری؛ فاطمه حمیدی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، ، صفحه 87-135

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.63208.1377

چکیده
  اسکان غیررسمی شکل رایج رشد شهری در اکثر کشورهای در حال توسعه است و شکلی از نحوه زیست که نه شهرنشین­اند و نه روستانشین را سامان داده­اند. براین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیند شکل­گیری تجربه حاشیه‌نشینی در محلات حاشیه­نشین شهرستان هویزه در استان خوزستان می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش کیفی به شــیوۀ­ نظریه ...  بیشتر