خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران

مرجان گلی پور؛ پویان شهابیان؛ بهناز امین زاده گوهرریزی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 119-146

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.63069.1374

چکیده
  نمای ساختمان، به‍عنوان یکی از عناصر مؤثر بر کیفیت بصریِ فضاهای شهری، دچار اغتشاش است، چنانچه نابسامانی و آلودگی های بصری در اغلب ابنیه شهر تهران مشهود است. ساختمان‍های مسکونی با بیشترین تعداد نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به منظر شهری دارند. پژوهش حاضر درصدد است با ماهیتی کاربردی در کاوشی موشکافانه به خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء ...  بیشتر