تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران

ونداد بنائی کشتان؛ حسن احمدی؛ حسین ذبیحی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، ، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.63842.1381

چکیده
  زبان و اصطلاحات عامیانه از قدیمی‌ترین عناصر متن شهر هستند. هدف از این پژوهش، استفاده از مفاهیم زبانشناسی و اصطلاحات عامیانه زبان در تحلیل محتوای متن شهر می‌باشد. روش مورداستفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، 37 مشاور املاک از مناطق 22 گانه تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس برای ...  بیشتر