تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست‌های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب

معصومه شفیعی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ بهرنگ صدیقی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.64648.1391

چکیده
  پژوهش حاضر، با اتخاذ زاویۀ دیدِ دیرینه‌شناسیِ سیاست، به کاوش در فضای گفتمانی‌ای پرداخته است که منجر به پدیداریِ ابژۀ سیاست‌های مسکن پس از انقلاب به‌مثابه تنها ابژۀ ممکن و مطلوب گردیده است، تا از این طریق به درک درستی از قواعدی که بر اجزای پراکندۀ گفتمانِ به پیش برندۀ سیاست‌گذاری مسکن در ایران پس از انقلاب حاکم است، نائل گردد. بدین ...  بیشتر