روند توسعه فضایی کالبدی حاشیهنشینی و شکلگیری کشمکش‌های ارضی (اتنوگرافی نهادی حاشیه‌نشینی در ناحیه منفصل نایسر شهر سنندج)

عثمان هدایت

دوره 7، شماره 21 ، تیر 1401، ، صفحه 121-159

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.65073.1398

چکیده
  ناحیه منفصل شهری نایسر بزرگ‌ترین ناحیه‌ای است که بیشترین میزان جمعیت را در شهر سنندج دارا بوده و به‌موازات آن بیشترین چالش­ها و مسائل را به خود اختصاص داده است. ازجمله این چالش‌ها و مسائل، مسئله مالکیت و مسکن است که علاوه بر برنامه‌ریزان و مسئولان، ساکنان و مالکان اراضی این منطقه را هم درگیر خود کرده است. پژوهش حاضر، با در نظر ...  بیشتر