تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی

محمد غفاری؛ سید علیرضا کیایی؛ احمد عباسی؛ مینا خوشرو

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، ، صفحه 137-164

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.62495.1364

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر رشد مقاصد گردشگری کیفیت ادراک‌شده از برند مقصد است که می‌تواند زمینه جذب گردشگران را فراهم آورد. لذا پژوهش حاضر به تدوین چارچوب جامعی برای سنجش ابعاد کیفیت ادراک‌شده و رتبه­بندی آن‌ها در مقاصد گردشگری پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل ...  بیشتر