تبیین مؤلفه ‏های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری حرفه ای

علیرضا صابرمنش؛ حسن احمدی؛ ناصر براتی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 147-178

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.63922.1382

چکیده
  شناسایی مؤلفه‍های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری به‍عنوان یکی از راهکارهای ارتقاء دانـش، مهـارت و نگـرش استادان و دانشجویان پیرامون مسائل کمی و کیفی رشته شهرسازی سال‍هاست که مطرح و اجراشده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ این پژوهش به‍صورت کیفی بوده؛ که از شیوه‍ی تحلیل محتوا بهره ...  بیشتر