تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در یک شهر میراث جهانی (مورد پژوهشی: شهر تاریخی یزد)

احسان اصلانی؛ سید کمال الدین شهریاری؛ حسین ذبیحی

دوره 7، شماره 20 ، فروردین 1401، ، صفحه 145-179

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.66372.1413

چکیده
  شهر تاریخی یزد، بخشی از شهر یزد است که به‌عنوان اولین بافت شهری از ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. ازآنجایی‌که این محدوده با چالش‌های متعدد ناشی از ناهماهنگی مابین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ در مدیریت شهری روبه‌روست، شناسایی شاخص‌های مؤثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در شهر تاریخی یزد می‌تواند به بهبود ...  بیشتر