برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تحلیل جامعه‏ شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه

مهسا قانع؛ علی رحمانی فیروز جاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر

دوره 8، شماره 25 ، تیر 1402، ، صفحه 195-235

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.61117.1330

چکیده
  کیفیت زندگی از اساسی‏ترین مقوله ‏های علوم اجتماعی است که بر ابعاد عینی و ذهنی متمرکز است. محتوا، نوع و کیفیت شبکه روابط و تجربیات مشترک تأثیرات زیادی بر موفقیت افراد در حوزه‌های مختلف زندگی آن‏ها و کل کیفیت زندگی‌شان دارد. در شهر کرمانشاه وجود محورهای عبوری در بخش‎هایی از شهر تغییرات کالبدی و گسست اجتماعی را در پی داشته است. ...  بیشتر