ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور)

شهاب الدین کرمانشاهی؛ علیرضا رامندی؛ مهدی بشیری نیا؛ مهتا میرمقتدایی؛ مهدی شکرگذار

دوره 8، شماره 25 ، تیر 1402، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.67998.1453

چکیده
  در سال‌های اخیر، از رویکرد «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» برای بازنگری در اصول سنتی طرح‌های جامع شهری استفاده شده است. این مقاله سعی دارد دستورالعمل ارزیابی طرح‌های توسعه شهری را مطابق با اصول این رویکرد ارائه دهد. این ارزیابی در قالب اصول تراکم، تنوع، طراحی، دسترسی به مقاصد و فاصله تا حمل‌ونقل همگانی به عنوان بعدهای اساسی ...  بیشتر