برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
سنجش و ارزیابی وضعیت محلات شهر اردبیل از نظر مولفه‌های شهر دوست‌دار کودک

شهرام سلامتی گبلو؛ رسول قربانی؛ ایرج تیموری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.68751.1454

چکیده
  با گسترش موج شهرنشینی در دنیا و افزونی جمعیت، کودکان در تحولات مدرن شهری نادیده گرفته شده و لزوم توجه به آن‌ها در شهرها بیش از پیش احساس می‌شود. از این‌رو تحقیق پیرامون سنجش وضعیت محلات شهر از نظر مولفه‌های شهر دوست‌دار کودک ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی، ابعاد و مؤلفه‌های شهر دوست‌دار کودک را مورد سنجش ...  بیشتر