برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
بازشناسی شاخص‌های عینی- کالبدی در زیبایی‌شناسی جداره شهری با اولویت‌بندی ادراکات فردی (مورد پژوهی: پیاده راه ارم شهر قم)

نرجس قائم پناه؛ ابراهیم مولوی؛ محمد امیدواریان

دوره 8، شماره 26 ، مهر 1402، ، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.69708.1469

چکیده
  جداره‌های شهری، از مؤثرترین عناصر محیطی تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای شهری محسوب می‌شوند و ارتقا کیفی آن‌ها به بالا رفتن کیفیت کالبدی در شهر منجر می‌شود. امروزه منظر شهری و شاخص‌های زیبایی‌شناسی آن، جایگاه تعریف‌شده و روشنی دارد، اما سؤال از منظر شهری ذهن را به سمت مؤلفه‌های تأثیرگذار با آن سوق می‌دهد. لذا هدف از این نوشتار استخراج ...  بیشتر