برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی انگیزه‌های گردشگران داخلی جهت سفر به شهر کرمان

محمد غفاری؛ مهلا رضایی

دوره 8، شماره 26 ، مهر 1402، ، صفحه 117-142

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.69730.1470

چکیده
  شناسایی انگیزه گردشگران جهت سفر به یک منطقه کمک ویژه‌‌ای به شناخت رفتار گردشگران می‌‌کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی، دسته‌‌بندی و اولویت‌بندی انگیزه گردشگران داخلی از سفر به شهر کرمان است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت از نوع توصیفی و از حیث نوع داده از نوع ترکیبی است. از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری ...  بیشتر