برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تبیین ارتباط میان عوامل کالبدی و اجتماعی در تاب آوری فضایی میادین شهری، (مورد پژوهی:‌ میادین امام، بوعلی و باباطاهر همدان)

نگار خیابان چیان؛ معصومه خامه؛ حسن سجادزاده؛ شیما اسلام پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.73364.1543

چکیده
  توجه به تاب آوری فضایی میادین شهری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر شهر، نقش غیر قابل انکاری در حفظ حیات ذهنی و عینی شهرها دارد. این پژوهش برای پاسخ به این سوال که ارتباط عوامل اجتماعی و کالبدی در تاب آوری فضایی میدان شهری چگونه است؟ و با هدف یافتن نسبت این عوامل، انجام گرفته است. مقاله حاضر توسعه ای و کاربردی بوده و روش تحقیق ترکیبی از ...  بیشتر

سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی)

سید محمد مهدی حسینی کیا؛ نگار خیابان چیان؛ هادی رضایی راد

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، ، صفحه 217-252

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.71279.1505

چکیده
  فضای شهری موفق دارای طیف گسترده‌ای از مؤلفه‌های ذهنی و عینی است و توجه به شاخص‌های کالبدی برای ایجاد یک مکان «موفق» نقشی تعیین‌کننده دارد که یکی از راهبردهای آن، توسعه‌ی پیاده راه‌ها در شهرهاست. این پژوهش به دنبال پاسخ به اینکه چه عواملی می‌تواند به موفقیت طرح‌های پیاده راه‌سازی و ارتقا مکان نقش داشته باشد، انجام‌گرفته ...  بیشتر