نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز. تبریز، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، جهاد دانشگاهی، واحد همدان، همدان، ایران.

3 استادیار مهندسی شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

 
فضای شهری موفق دارای طیف گسترده‌ای از مؤلفه‌های ذهنی و عینی است و توجه به  شاخص های کالبدی برای ایجاد یک مکان « موفق» نقشی تعیین‌کننده دارد که یکی از راهبردهای آن، توسعه‌ی پیاده راه‌ها در شهرهاست. این پژوهش به دنبال پاسخ به اینکه چه عواملی می تواند به موفقیت طرح های پیاده راه سازی و ارتقا مکان نقش داشته باشد، انجام‌گرفته است. مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های کیفی و کمی مکان، به تحلیل تطبیقی طرح پیاده راه‌سازی دو خیابان منتهی به میدان مرکزی شهر همدان، قبل و بعد از اجرا می‌پردازد. روش تحقیق، ترکیبی از شیوه های کیفی و کمی می‌باشد وجهت گردآوری اطلاعات در کنار مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی از ابزار مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نمونه مورد مطالعه بر خلاف اجتماع پذیری، سه شاخصه‌ی دسترسی ،کاربری‌ها و فعالیت‌ها، آسایش و ایجاد تصویر ذهنی، ارتقاء چندانی نداشته است و نیز بین هم پیوندی و اجتماع‌ پذیری رابطه مستیم وجود دارد. همچنین، ارتقا کیفیت مکان نمی‌تواند تک‌ بعدی و با نگاه فرو کاهنده به مؤلفه‌هایی خاص صورت گیرد و مستلزم آن است که طرح ‌های پیاده راه ‌سازی، با در نظر گرفتن همه مولفه ها به اجرا در آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative assessment of spatial indicators of successful places using the spatial analysis method, (case study: Imam square Hamedan pedestrianization, before and after)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammadmahdi Hosseinikia 1
  • Negar Khiabanchian 2
  • Hadi Rezaei Rad 3

1 PhD student in Architecture, Tabriz University of Islamic Arts. Iran

2 Master of architectural engineering. Architecture Department of ACECR, Hamedan Branch, Hamedan,Iran

3 Assistant Professor of Engineering , Bu-Ali Sina University , Hamedan, Iran

چکیده [English]

A prosperous urban space has subjective and objective components, and paying attention to physical indicators has a decisive role to create a "successful" place. One of its strategies is the development of pedestrian zone in cities. This research has been carried out in search of the answer to what factors can contribute to the success of pedesteriazation projects. The present article, investigating the objective of qualitative and quantitative components of the place, deals with the comparative analysis of the pedestrian street construction plan of two streets leading to the centre square of Hamedan city, before and after implementation. The research method is a combination of qualitative and quantitative, and the collection of information, along with library and documentary studies, is done through observation, interviews, and questionnaires. The research findings show that in this case study, unlike sociability acceptance, the three indicators of access, use and activities, comfort and creating a mental image, are not improved, and there is a strong relationship between interconnectedness and sociability. Also, the improvement of the quality of the place cannot be done in a one-dimensional way and with a narrow view of certain components, and it requires that the pedesteriazation plans are implemented considering all the components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian zone
  • successful place
  • pps matrix
  • spatial arrangement
  • urban square