ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی

نازنین دائی نژاد؛ خسرو افضلیان؛ سیدجواد اسدپور؛ محمدحامد موسوی

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، ، صفحه 135-179

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.69208.1465

چکیده
  امروزه در فضاهای سکونتی به دلیل عدم توجه معماران به مؤلفه‌های ادراکات حسی ساکنین و عدم توجه به تأثیر حواس بر فرآیند ادراک آنان، نظاره‌گر تنزل کیفیت سطح زندگی و همچنین رضایتمندی نامطلوب ساکنین در محل سکونتشان می‌باشیم. با توجه به آنکه نگرش‌های پدیدارشناسانه در حوزه فضاهای سکونتی کمتر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است، این پژوهش ...  بیشتر