تحلیل سرمایه‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه مطالعاتی: شهر سمنان)

علی اکبر تقی پور؛ ابوالفضل مشایخی؛ قاسم جعفری

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، ، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.48511.1167

چکیده
  شهرنشینی از چالش‌های مهم جوامع است. دولت‌ها از عهده پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان برنمی‌آیند و ادامه روند فعلی می‌تواند باعث افزایش مشکلات شهروندان با مدیریت شهری شود. امروزه از حکمروایی خوب به‌عنوان راه‌حل مناسب برای توقف روند فعلی سخن گفته می‌شود. یکی از عوامل مؤثر در تحقق حکمروایی خوب شهری، سرمایه اجتماعی است. در این ...  بیشتر