تحلیل فضایی پراکنش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین نمونه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شمال شهر تبریز

شهریور روستایی؛ فاطمه زادولی؛ شاهرخ زادولی خواجه

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 72-98

https://doi.org/10.22054/urdp.2015.2314

چکیده
  سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال ‌توسعه، نمودی از روند رو به رشد نابرالبری‌های فضایی و افزایش فقر در شهرهاست. از این شیوه سکونت، در شهر تبریز می‌توان به بخش‌هایی از شمال شهر اشاره نمود که با مکانیسم خاص خود، به‌سرعت در حال گسترش‌اند. از این‌رو هدف این مقاله سنجش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین شمال ...  بیشتر