آسیب شناسی مدیریتِ یکپارچۀ حریم کلانشهر تهران

محمد شیخی؛ محسن شبستر

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/urdp.2019.42544.1128

چکیده
  حریم و محدوده‌های شهری در برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل توسعه شهرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. رشد سریع شهرنشینی، گسترش بی‌ضابطه شهرها و اراضی پیرامون آن‌ها به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، موجب شده تا امر برنامه‌ریزی برای کلان‌شهرها با چالش‌های زیادی روبه‌رو گردد. مدیریت و برنامه‌ریزی برای حریم کلان‌شهر تهران در دهه‌های ...  بیشتر