تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی

ستاره تازه دل؛ اسماعیل شیعه؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ کیومرث حبیبی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61750.1354

چکیده
  این مقاله با هدف دستیابی به الگوی مناسب مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری مشهد با در نظر گرفتن جایگاه تمامی کنشگران انجام‌شده است. روش تحقیقی مقاله از نوع از روش کیفی تحلیل محتوای مضمون بوده و از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته استفاده‌شده است. جامعۀ آماری خبرگان و متخصصین حوزۀ مدیریت شهری درنظرگرفته شده‌اند. نمونه‌گیری از ترکیب دو روش معیاری ...  بیشتر