نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری

محمد مهذب طلاب؛ مهرداد کریمی مشاور؛ حسن سجادزاده

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، ، صفحه 81-111

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.50220.1190

چکیده
  زیبایی منظر شهری دارای ابعاد مختلف و معیارهای متعددی می‌باشد که عقاید و دیدگاه‌های متفاوتی نیز درباره آنها وجود دارد. این پژوهش در پی شناسایی این نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری به‌ویژه در مقیاس خرد یعنی فضای شهری می‌باشد. در این راستا نخست با مطالعات اسنادی و میدانی 61 معیار ارزیابی زیبایی منظر شهری تدوین گردید و سپس در قالب ...  بیشتر