رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله‌ای

سحر صفری؛ سید یعقوب موسوی

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.17901.1057

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر تاثیر رشد شهرگرایی بر احساس تعلق محله‌ای را بررسی می‌کند و در این راستا مفهوم شهرگرایی با تاکید بر نظریه لوئیس ورث و نظریه های مکتب شیکاگو و مفهوم احساس تعلق محله‌ای با استفاده از نظریه های حس تعلق به اجتماع محله‌ای مک میلان و چاویس، هویت مکان رلف و رائولز و نظریه سیستمیک کاساردا و جانویتز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ...  بیشتر