مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)

محسن احدنژاد روشتی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ قهرمان خوش روی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11551

چکیده
  بلایای طبیعی علی الخصوص زلزله همواره تهدیدی برای فعالیت‌های بشری محسوب می‌شده است،که علی‌رغم پیشرفت‌های تکنولوژیکی در ابعاد مختلف هم اکنون نیز شاهد خسارات و تلفات این پدیده به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشیم. تا چند دهه اخیر دیدگاه ها ونظرات در رابطه با آسیب‌پذیری ناشی از زلزله صرفا محدود به عوامل کالبدی بود، اما این اواخر ...  بیشتر