برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تنگناهای توسعه اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان (مطالعه داده‌بنیاد شرایط علی و زمینه‌ای در بین حاشیه‌نشینان پاک‌دشت و قیام‌دشت)

ابوذر قاسمی‌نژاد؛ محسن شبستر؛ علی اصغر اسماعیل زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70792.1495

چکیده
  امروزه حاشیه‌نشینی به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و موانع توسعه اجتماعی تبدیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی شرایط علی و زمینه‌ای تعلیق توسعة اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان پاکدشت و قیام‌دشت انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه کلیة ساکنان مناطق حاشیه‌نشین پاکدشت و قیام‌دشت هستند که به شیوة نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. ...  بیشتر

آسیب شناسی مدیریتِ یکپارچۀ حریم کلانشهر تهران

محمد شیخی؛ محسن شبستر

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/urdp.2019.42544.1128

چکیده
  حریم و محدوده‌های شهری در برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل توسعه شهرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. رشد سریع شهرنشینی، گسترش بی‌ضابطه شهرها و اراضی پیرامون آن‌ها به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، موجب شده تا امر برنامه‌ریزی برای کلان‌شهرها با چالش‌های زیادی روبه‌رو گردد. مدیریت و برنامه‌ریزی برای حریم کلان‌شهر تهران در دهه‌های ...  بیشتر