بررسی تطبیقی نابرابری فضایی – اجتماعی محله‌های شهری(مطالعه موردی: محله‌های دارسیران و بهاران شهر مریوان)

غلامرضا لطیفی؛ اسماعیل پیری؛ یادگار محمدی؛ شهرام پارسا

دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400) ، آذر 1398، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.57105.1267

چکیده
  شهرها به دلیل ماهیت پیچیده و افزایش روزافزون رشد جمعیت شهرنشینی و همچنین عواملی نظیر؛ توزیع نامناسب ارائه خدمات در ابعاد مختلف شهری، قیمت زمین، عادلانه نبودن درآمدها بین اقشار مختلف مردم، عدم دسترسی متعادل به امکانات و خدمات و همچنین فضاهای مختلف شهری بین ساکنان نواحی مختلف سبب شده که شهرها یکی از جلوه‌های نمایان بروز نابرابری ...  بیشتر