بازشناسی و تحلیل شکل‌گیری فرم کالبدی محلات زرگنده و دروس

نوید پاک نژاد؛ غلامرضا لطیفی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، ، صفحه 29-53

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.42543.1127

چکیده
  تحلیل ساختار فضای شهری در گذر از دوره‌های زمانی مختلف و تحلیل ویژگی‌های بافت منجر به شناخت شکل‌گیری رفتار و الگوهای رفتاری در ساختار کالبدی می‌شود و این مسئله شرایطی را ایجاد می‌کند که برنامه ریزی برای بروز و ظهور الگوهای رفتاری متنوع بر پایه تحلیل فضایی فراهم گردد. چیدمان فضایی یکی از روش‌هایی است که در درک فضا و فرم کالبدی کاربرد ...  بیشتر