تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان)

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد؛ محمدتقی حیدری

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 149-178

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59442.1301

چکیده
  بافت‌های کهن و قدیمی شهرها قلب تپنده شهرها در دورهای مختلف تاریخی بوده‌اند، اما امروزه با مشکلات و موانعی ساختاری و عملکردی خاصی تحت عنوان فرسودگی و ناکارآمدی مواجه هستند که رفع آنها برای پویایی بافت‌ها و پایداری هرچه بیشتر شهرها ضروری می‌باشد. در این چارچوب تحقیق حاضر با هدف تبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت‌های ...  بیشتر