حیاتِ ارزش‌های برنامه‌ریز در سایه گفتمان‌ها (مورد پژوهی: محیط برنامه‌ریزی کلان‌شهر تهران)

بهزاد ملک پور اصل؛ پویا جودی گل لر

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 75-110

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.45991.1149

چکیده
  ارزش‌ها در برنامه‌ریزی و دست‌یابی به چارچوب انگاشتی تبیین‌کنندۀ ارزش‌ها و معیارهای داوری، عرصه‌های نوین پژوهشی را فراهم ساخته است. سیر تحول درک ارزش‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی، پیوند مابین ارزش‌ها و گفتمان‌های مسلط در محیط برنامه‌ریزی را در مرکز توجه خود قرار داده است؛ به‌طوری که حیات ارزش‌های برنامه‌ریزی نیز متأثر از این ...  بیشتر