آزمون رابطۀ فشردگی سیستم فعالیت اقتصادی و تاب‌آوری مناطق شهری موردپژوهی: شهرستان‌های استان کرمان

مائده هدایتی فرد؛ سلین رزنبلا

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 111-144

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.49891.1184

چکیده
  سیستم‌های اجتماعی و بوم‌شناختی از جمله سیستم‌های احتمالاتی هستند که به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن رفتار آنها، پیچیدگی و دشواری رویارویی با نامعلومی‌ها دوچندان می‌شود. مطالعات بسیاری بر اهمیت تاب‌آوری سیستم‌های اقتصادی در برابر بحران‌های انسانی و طبیعی تأکید دارند. در حالی که ارتباط میان فشردگی اقتصادی سیستم و تاب‌آوری در ...  بیشتر