بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها

شادی شکری یزدان آباد؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.65097.1399

چکیده
  رشد سریع جمعیت شهرنشین باعث بروز مشکلات شده است. یکی از این رویکردهای نوین برای حل مشکلات، شهرهای هوشمند هستند. هدف این پژوهش بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن‌ها است. پژوهش بنیادی -کاربردی است. از فراترکیب که یکی از روش‌های فرا مطالعه است و تحلیل محتوا استفاده شده است. رویکرد روش‌شناسی آمیخته (کمی- کیفی) بوده و داده‌های ...  بیشتر

تبیین عدالت جنسیتی در فضاهای شهری مطالعه موردی: فضای شهری مجموعه خواهر امام رشت

حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر؛ صدیقه علی اکبری

دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400) ، آذر 1398، ، صفحه 115-145

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.50702.1195

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی دلایل تغییر و کاهش عدالت جنسیتی در استفاده از فضای پیرامون مجموعه خواهر امام رضا (ع) پس از اجرای طرح توسعه جدید است. روش‌شناسی پژوهش، انتقادی است، جهت اجرای عملیات تحقیق از روش مردم‌نگاری انتقادی بهره گرفته ‌شده است و داده‌های تحقیق در این مطالعه با استفاده از روش‌های مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق ...  بیشتر