تبیین عدالت جنسیتی در فضاهای شهری مطالعه موردی: فضای شهری مجموعه خواهر امام رشت

حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر؛ صدیقه علی اکبری

دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400) ، آذر 1398، ، صفحه 115-145

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.50702.1195

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی دلایل تغییر و کاهش عدالت جنسیتی در استفاده از فضای پیرامون مجموعه خواهر امام رضا (ع) پس از اجرای طرح توسعه جدید است. روش‌شناسی پژوهش، انتقادی است، جهت اجرای عملیات تحقیق از روش مردم‌نگاری انتقادی بهره گرفته ‌شده است و داده‌های تحقیق در این مطالعه با استفاده از روش‌های مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق ...  بیشتر