پایش شبانگاهی اقتصاد: معرفی یک رویکرد نوین در برنامه‌ریزی منطقه‌ای

رضا اخباری؛ علیرضا شکیبایی؛ مهدی نجاتی

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، ، صفحه 141-184

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.51815.1210

چکیده
  وجود ارتباط مثبت میان سطح فعالیت اقتصادی و میزان نور اندازه‌گیری شده در تصاویر ماهواره‌ای در شب، قابل توجیه است و مطالعات متعددی این ارتباط را تأیید کرده‌اند. در این تحقیق برای اولین بار این ارتباط در اقتصاد ایران و در بازه زمانی سال‌های 1371 تا 1393 بررسی می‌شود. در ابتدا رویکرد تحلیلی بر مبنای داده‌های نور شبانگاهی (NTL) و فرآیند استخراج ...  بیشتر