ارزیابی کیفی کاربری جایگاههای سوخترسانی خطی کلانشهر اصفهان بر اساس ترکیب منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

همایون نورائی؛ احمد رحیمی؛ مهسا فتاحیان

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.53803.1233

چکیده
  افزایش روزافزون خودروها و به تبع آن گسترش استفاده از حمل ونقل شخصی از ویژگی های شهرهای امروزی است. ازاین رو تأمین سوخت موردنیاز و در همین راستا، انتخاب مکان مناسب جایگاه‍های سوخت رسانی به عنوان یکی از موضوعات مهم و کلیدی تلقی می‍گردد. در سال‍های اخیر با توجه به کمبود فضاهای بزرگ و مناسب جهت احداث جایگاه سوخت جدید، برای نخستین ...  بیشتر