ظرفیت‌های ایجاد شهر خلاق سینمایی در اسناد بالادستی و ارائه راهبرد برای آینده

فرناز سربندی

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، ، صفحه 185-218

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.53849.1234

چکیده
  امروز شهرهای خلاق از اهمیت بسیاری برخورداری هستند. شهرهای خلاق در موضوعات گوناگونی در سراسر دنیا ایجاد می‌شوند که طیف صنایع خلاق را در برمی‌گیرند. ازجمله صنایع موردنظر در شهرهای خلاق دنیا سینما می‌باشد که به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل‌توجه و درخور اهمیت است. بنابراین نظر به جایگاه سینمای ایران در منطقه و اهمیت ایجاد ...  بیشتر