آمایش سرزمین و راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی در راستای گسترش دهکده‌های سلامت، نمونه موردی: منطقه دو سلامت

سیده سمیه حسینی؛ مسعود تقوایی

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، ، صفحه 31-77

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.54017.1236

چکیده
  دولت‌های بسیاری در سرتاسر جهان نسبت به توسعه و گسترش صنعت گردشگری پزشکی به‌عنوان یک صنعت استراتژیک ملی و یکی از اشکال تجارت خدمات سلامت مشتاق و در این راستا برنامه‌ریزی می‌کنند. با توجه به قابلیت‌های ایران در این صنعت، پژوهش حاضر باهدف تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی منطقه دو سلامت با رویکرد یکپارچه‌سازی خدمات ...  بیشتر