طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران

محمد علی جلالی نسب؛ حسین ذبیحی؛ مهیار اردشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.62759.1368

چکیده
  از منظر مدیریت شهری، حقوق شهری به عنوان زمینه عام و قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان ابزار اصلی حاکمیت در کنترل کمی و کیفی رشد شهرها و هدایت آن ها در مسیر مطلوب توسعه مطرح هستند.در شرایط موجود بخش اصلی مقررات شهرسازی، مقررات پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی هستند که به عنوان "مقررات خاص شهرسازی" قابل تعریف هستند. فقدان چارچوب های ...  بیشتر